Home

Vinnova utlysningar 2022

Möt Vinnova om höstens SME-utlysningar 202

 1. Plats på vår digitala scen för Vinnova och deras utlysning Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020. Det blir information om utlysningen och ansökningstips. Det blir innovation och inspiration. Det blir bara Vinnova den här gången. De blir ett kortare format än vanligt: kl 10:00 - 11:30 Det blir Kattis och Kent
 2. Plats på vår digitala scen för Vinnova och deras utlysning Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 https://us02web.zoom.us/j/82913783158 Zoom-ID till mötet: 829 1378 3158. Det blir innovation (mest ni) och inspiration (mest vi). Det blir information om utlysningen och ansökningstips. Det blir bara Vinnova den här gången
 3. Vinnovas utlysning Kom­pe­tens­cent­rum 2020. I april öppnar Vinnovas utlysning för Kompetenscentrum 2020. Deadline för Letter of Intent inom Lunds universitet är den 23 mars. Syftet med Vinnovas kompetenscentrum är att skapa internationella konkurrenskraftiga centra som bedriver behovsriktad forskning av högsta kvalitet
 4. Vinnova meddelar beslut kring utlysningen fredagen 11 december 2020. När kan beslutade projekt starta? Från torsdagen den 14 januari och senast 1 mars 2020 kan beslutade ansökningar sätta igång sina projekt. Måste vi först söka Förberedelseprojekt och sedan Genomförandeprojekt? Eller kan vi söka vilken typ av projekt vi vill
 5. VINNOVA-utlysning: Innovationsmiljöer inom precisionshälsa. VINNOVA söker ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling

Möt Vinnova om höstens SME-utlysningar 2020 Johanneberg

EU-kommissionen bestämmer inriktningarna för utlysningar inom SC5, efter konsultation med den europeiska programkommittén för SC5. Nationell kontaktperson för frågor gällande utlysningar inom Horisont 2020. Jessica Umegård Vinnova jessica.umegard@vinnova.se. Naturvårdsverkets biträdande expert i Svensk programkommitté för Horisont 2020 Den 24 oktober bjuder Vinnova in till informationsmöte om utlysningar inför 2019-2020 inom Science with and for Society (Swafs) och Inkluderande samhällen i Horisont 2020. Mötet kommer att fokusera på gemensamma perspektiv, genus, medborgarforskning och etik Utlysningar. På webbplatsen finns utlysningar sedan 2018 publicerade. Om du är intresserad av äldre utlysningar kan du kontakta registrator@formas.se. Översiktsplan för utlysningar 2021. Alla

Vinnovas utlysning Kompetenscentrum 2020 Medicinska

Utlysning 14, hösten 2020. Utlysning 14 stängde för ansökan den 19 november kl.14.00. Den fokuserade på både genomförbarhetsstudier, korta och långa forskningsprojekt. Senaste beslutdatum 29 januari 2021. Projekten får starta tidigast 15 februari 2021. 22 projektansökningar skickades in varav 10 genomförbarhetsstudier och 12 för FUI-projekt Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova. InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt. InfraSweden2030 överser en till två utlysningar per år

Vinnovas utlysningar vinnova.se . Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Göteborgs Universitet i Horisont 2020 Samarbeten Göteborgs Universitets främsta samarbetsorganisationer inom Horisont 2020S Antal projekt LUNDS UNIVERSITET Flera aktuella utlysningar med fokus på covid-19 - ofta kort ansökningstid. 5 juni, 2020. På kort tid har flera utlysningar med fokus på covid-19 annonserats. I flera fall är ansökningstiden kort. Här samlar vi kort information och länkar till utlysningar med fokus på covid-19. Sidan uppdateras vid deadlines och nya utlysningar I Formas årliga öppna utlysning 2020 finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt, samt Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart Utlysningen som stängde 12 mars 2020 Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt 2020 Utlysningen riktade sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom något av dessa applikationsområden: Lågenergiförbrukande, energioptimerande eller självförsörjand Den 24 oktober arrangerade Vinnova ett informationsmöte om utlysningar inför 2019-2020 inom Science with and for Society (Swafs) och Inkluderande samhällen i Horizon 2020. Mötet fokuserade på gemensamma perspektiv, genus, medborgarforskning och etik. Företrädare för två projekt som tidigare beviljats medel var inbjudna till mötet

Just nu väntar en hel del människor på att den nya programperioden 2014-2020 sätter igång med allt vad den innebär, nya utlysningar och möjligheter. Men vad händer med allt som gjorts? Det som vi en dag gick och väntade på och idag redan är genomfört. Vad händer med alla FP7-projekt och resultat nu när alla pratar om Horisont 2020 Utlysningen heter ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities och förkortas ENUTC. I satsningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18 miljoner euro. ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag. Higher or secondary education. Private for profit (excl. education) Others. Public body (excl. research and education) Research organisations. Metric shown: EC Contribution Number of Projects. Order by: Alphabetical Descending Ascending

FAQ - Utlysning 2020 - IoT Sverig

 1. Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller forskarskolor. Fler nyheter bland våra utlysningar hittar du här
 2. en i utlysningar med större projekt och därför finns det en viss eftersläpning av resultaten, vilket innebär att det kan vara svårt att dra slutsatser vid specifika årtal även om ett antal mönster kan urskiljas. Under 2016 lanserade Vinnova ett visualiseringsverktyg. 2. för Horisont 2020-deltagandet, utveckla
 3. st 3 och max 249 anställda kan söka. Vinnova vill som en del av deras uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja de.
 4. ära. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Erbjudande A

Vinnova vill stötta fler preventionsprojekt. Innovation & samarbete, 2020-04-14. Varje år satsar den statliga innovationsmyndigheten Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja forsknings- och innovationsprojekt. Myndighetens uppgift är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation Vinnova utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. Utlysningar som är av särskilt intresse för forskare vid Sahlgrenska akademin är till exempel Innovativa startups och utmaningsdriven innovation. Här hittar ni även utlysningar som rör Swelife och Medtech4Health Idag, den 12 juni öppnar Vinnova utlysningen Ett stärkt innovationsstöd för social innovation. Utlysningen riktar sig främst till innovationsfrämjare som kan bidra till att stärka förutsättningarna för att sociala innovationer kommer till användning. Med innovationsfrämjare menar Vinnova inkubatorer, innovationskontor och andra organisationer som vill skapa bättre.

Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering anna.tegnesjo@vinnova.se. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift utlysningar Eurostars SME instrument Vinn Verifiering Innovations-projekt i företag Horisont 2020 och Eurostars • Resebidrag • Stöd under projektets gån Slutrapport till Vinnova Diarienummer 2019-01702 Inskickad 2020-01-31 10:39 PROJEKTUPPGIFTER OCH RESULTAT Diarienummer Projekttitel 2019-01702 AgeLab Projektledare Koordinerande projektpart (Koordinator) Annika Strandberg 212000-1355 Göteborgs Kommun Göteborg stad Centrum, äldreomsorgen Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova Ingen mer utlys­ning under AMIF 2014-2020. Funktionen för fonderna planerar inte att genomföra fler öppna utlysningar inom ramen för programperioden 2014-2020. En ny programperiod för AMIF inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna har lämnat ett förslag till nytt nationellt program för AMIF till EU.

Aktuella utlysningar, vecka 24, 2020. Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Grants for research on amyotrophic lateral sclerosis Ulla-Carin Lindqvists Stiftelse. Bilateral cooperation with India within health and AI - Vinnova Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket Vårt förändrade klimat med allt värre skyfall, översvämningar, värmeböljor innebär enorma utmaningar. Vinnova erbjuder nu medel för 2-åriga innovationsprojekt som bidrar med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen. Öppen 31 mars till 31 maj 2021. Utlysningen ä

Utlysningen som stängde 12 mars 2020 Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt 2020 Utlysningen riktade sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom något www.vinnova.se Avslutade utlysningar Avslutade utlysningar. Created Date: 10/15. Vinnova öppnar erbjudande för att forma ansökningar till Horisont Europa. Vinnova planerar att öppna en utlysning för att underlätta för aktörer som vill söka stöd inom Horisont Europa. Erbjudandet heter Främja svenskt deltagande i Horisont Europa och planeras öppna den 7 maj. Anders Holmgren, Vinnova. Fotograf: Johan Olsson

Aktuella utlysningar, vecka 23, 2020. Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Vinnova. Vinnova inbjuder ansökningar om medel för innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar utbredningen av effekterna av covid-19 pandemin Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst. 5 maj, 2020. Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Vinnova Kompetenscentrum 2020 Vinnova: Kompetenscentrum 2020 Intern prioriteringsprocess. Forskargrupper vid Uppsala universitet som vill söka till Vinnovas utlysning Kompetenscentrum 2020 måste skicka in en föransökan senast måndag den 13 augusti 2018 enligt instruktioner nedan

VINNOVA-utlysning: Innovationsmiljöer inom precisionshäls

Tidigare utlysningar Den första KOMPIS-utlysningen genom Vinnova , stängde den 15:e September 2017, där två projekt inom kombinerad mobilitet blev beviljade. Dels var det SpaceTimes koncept för kombinerad mobilitet som arbetsförmån samt ett samarbete mellan Stockholms kommun och UbiGo inom EU-projektet Eccentric Utlysning: Samarbete inom Life Science Research 2020. Publicerad 2020-05-04. KTH-forskare kan ansöka om finansiering för att förbättra tvärvetenskapliga samarbeten inom Life Science Research. Finansiering om cirka 50 000 SEK pe... Läs artikeln

Utlysningar för innovationsprojekt. InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen Öppna utlysningar med anledning av Covid-19. Med anledning av Covid-19 och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har både Formas forskarråd och Vinnova beslutat att öppna utlysningar kring ämnet. Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen

Video: Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och

Vinnova utlysningar 2021, preise vergleichen, fotos

Vinnova söker innovationsprojekt för förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut. Sökande ska även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Utlysningen öpp Vinnova-utlysning: Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 Publicerad den maj 28, 2013 av fornyelse Sista ansökningsdag 14 juni 2013 Rymdstyrelsens aktuella utlysningar tycks inte påverkas av covid-19 just nu. Läs mer här. Vinnova. Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid Sveriges myndighet för forskning och innovation, Vinnova, har publicerat en rapport om Sveriges deltagande i EU:s program Horisont 2020. Rapporten baseras på den kontinuerliga data som EU-kommissionen publicerar utefter programmets utlysningar

Att söka bidrag. Varje år förmedlar Forte ca 600 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Här kan du som vill ansöka om finansiering lära dig mer om hur det fungerar För uppdragets genomförande får Vinnova använda högst 5 miljoner kronor under 2020. För åren 2021-2025 beräknas 2 miljoner kronor per år avsättas för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 7 Vinnova satsar närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa Redan nu lanserar Vinnova en satsning på 60 miljoner kronor i två utlysningar inom digital. Uppdrag till Vinnova om finansmarknadsforskning. Publicerad 17 december 2019. Regeringen ger Vinnova i uppdrag att genomföra en förnyad satsning på finansmarknadsforskning som ska bidra till målen för finansmarknadsområdet vad gäller finansiell stabilitet, väl fungerande marknader och att det finansiella systemet ska bidra till en.

Förslag till strategi om Horisont Europa. I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget. Läs förslaget i rapporten Kraftsamling för Horisont Europa februari 13, 2020 @ 13:00 - 15:30. Är du intresserad av forsknings- och innovationssamarbete med Indien? Välkommen på ett möte där Vinnova informerar om nya utlysningar inom området Hälsa och AI. Vid mötet får du som deltagare även möjlighet att berätta om pågående och önskade samarbeten med Indien, till exempel inom avancerad. Vinnova finansierar och informerar om indiska forskningssamarbeten. I maj höll Vinnova ett webbsänt informationsmöte om forskningssamarbeten med Indien. Mötet spelades in och går att se i efterhand via länken nedan. Där finns även allt presentationsmaterial och länkar till relevanta utlysningar Vinnova kontakt. vinnova@vinnova.se +46 8 473 30 00 Monday to Friday 8am-4.30pm. Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockhol För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra hur du upplever vår webbplats. Läs mer om hur vi använder kakor Sök. Till sidans huvudinnehåll Till webbplatskartan Till webbplatskartan Se tillgänglighetsinformation Beslut 2020. Rekordmånga forskare i Sverige får ERC Starting Grant i årets ansökningsomgång. Totalt får 436 forskare från 25 länder dela på 677 miljoner EUR för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 23 av dessa har en svensk värdinstitution. Källa: Lena Renner, nationell kontaktperson för ERC

Alla utlysningar - Forma

Nu finns det många olika möjligheter att söka medel hos forsknings- och innovationsfinansiärer för projekt inom hållbart samhällsbyggande. Läs mer om pågående och kommande satsningar från Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, strategiska innovationsprogram och internationella utlysningar Trendspaning 2020: Kompetensutveckling inom industrin. Som offentlig finansiär är det intressant med regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset. Jag hoppas att krispaket för svenska företag och jobb även resulterar i inslag av kompetensutveckling enligt Produktion2030s modell De närmaste månaderna arrangerar Vinnova fyra informationsdagar om Horisont 2020-utlysningar av stor relevans för offentlig sektor och skogssektorn. Informationsmötena 15 oktober och 5 november webbsänds dessutom på Vinnovas webbsida. Klicka på nedanstående länkar för anmälan och webbsändning

Utlysning och webbinarFormas utlysningar, alla utlysningar - ingen beskrivning

VINNOVA har publicerat SIP-utvärderingen 2020 INNOVAI

 1. Frankrike och Sverige ligger långt framme inom smart mobilitet och kan vässa kompetens och utveckla ny innovation genom ett djupare partnerskap. I september öppnade Vinnova en utlysning för att utveckla innovationssamarbeten inom smart mobilitet mellan aktörer i Frankrike och Sverige. Ansök senast 3 mars 2020
 2. Här samlar vi utlysningar till olika typer av projekt. Sommaren 2020: Vinnova utlyser ett innovationsprojekt kring användning av AI. Läs mer och ansök här! Maj 2020: Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har lagt ut en utlysning om hypotesprövning för projekt som behandlar en mer radikal och innovativ frågeställning
 3. Aktuella utlysningar. Vinnova - Omställning av SmartEES SmartEEs203-2020 call: support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics technologies (FWE) into advanced products / series of products and services
 4. Vinnova har samlat alla erbjudanden på sin webbplats. Där kan du söka och se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt. Hitta finansiering från Vinnova. Hur du ansöker. Är du nyfiken på hur du ansöker och får finansiering från Vinnova kan du läsa mer i deras steg för steg-översikt Så här går det till
 5. PEAK Utlysningar. Finansiering för kompetens och samverkan inom AI 26 maj, 2021 Nu öppnar Vinnova ett nytt erbjudande. Cirkulära affärsmodeller 24 september, 2020 Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? 2020 Vill ni utveckla en.
 6. I den förra ansökningsomgången, som stängde i mars 2020, fick Vinnova in 796 ansökningar, varav 150 kunde beviljas stöd. Sista ansökningsdag är 19 januari 2021. Läs mer om stödet hä

Utlysningar - Energimyndighete

BioInnovations utlysningar i sin helhet publiceras alltid på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnova som ansökningar görs. BioInnovation har två huvudsakliga utlysningsformat. Tematiska utlysningar och ett snabbspår för hypotesprövningar där en idé för biobaserad utveckling kan utvecklas i två steg Avslutade utlysningar om främjande av vildsvinskött. Under perioden 18 juni till och med 1 september 2020 gick det att söka stöd som främjade försäljningen av vildsvinskött. Främjande av vildsvinsköt Två utlysningar så här långt . 2013 - VINNOVA kan . själv Resultat 25 projekt . 2014 - i EU-sam's. regi . Utlysning publicerad 2014-02-12 Ansök senast 2014-03-27 . EU-Sam samlar Vinnova, Formas, Vetenskapsrådet, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen. \ Publicerad 2020-06-04. COVID-19 relaterade utlysningar öppna för ansökan hos Vinnova. Genom denna länk kan du hitta COVID-19 relaterade utlysningar öppna för ansökan hos Vinnova. Utlysningar inom Life Science Technology. Innehållsansvarig: lifescienceplatform@kth.se Bidrag och utlysningar för innovationsprojekt. Det går att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer, både i Sverige och inom EU. Det är fullt möjligt att få bidrag till innovationsupphandlingar även om upphandling inte tydligt står i utlysningstexten

Vinnova Medarbetarwebbe

Vinnova, Verksledningsgruppen ; - Stiftelsen förProgramstyrelsen Metalliska material - Metalliska MaterialVA samordnar lobbying i EU - Vetenskap & Allmänhet

Strax dags för informationsturné om EU:s nya ramprogram - Horisont 2020 - Vinnova. Den 1 januari 2014 startar EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horisont 2020. Det är EU:s största satsning på forskning och innovation och ramprogrammet kommer att ha en budget på närmare 70 miljarder euro under perioden 2014-2020 Hallå KOMPIS! Har du en bra idé på ett intressant projekt kring kombinerad mobilitet som du skulle vilja göra till verklighet? Din projektidé kan komma att bli realitet med den andra KOMPIS-utlysningen genom VINNOVA som i dagarna slog upp portarna och tar nu emot ansökningar. Sista ansökningsdatum för första omgången är redan den 29e Maj, så till att skicka in era ansökningar snarast Utlysningar och stöd. Att initiera och stödja större tvärvetenskapliga forskningsprojekt är centralt i WE:s verksamhet. WE utlyser emellanåt planeringsanslag för projekt inom området arbete och sysselsättning samt stöttar doktorander med konferensavgifter Utlysningar. Psykbryt satsar 500 hösten 2020 innovationer som ger bättre hälsa och effektivare vård. Man. 9 oktober, 2020 Omvärldsbevakning. Vinnova ger miljonstöd till app för suicidprevention Vinnova ger Livskämpar AB en miljon kronor till deras satsning på ett digitalt verktyg för självmordsprevention. Idén var även den. Vinnova: Workshop om tvärvetenskapligt samarbete inom H2020 hälsa. Måndag 28/10 klockan 10.00-13.00 arrangerar Vinnova en workshop om tvärvetenskapligt samarbete inom Horizon 2020-utlysningar för hälsa. Eventet är fullt, men det finns möjlighet att följa workshopen via länk

Tillväxtverket har löpande utlysningar inom olika områden. VINNOVA. Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport. Ny projektperiod 2014-2020. LIFE är EUs finansiella instrument som stödjer miljö och naturkonserverande projekt inom EU Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro för hela programperioden (2014-2020). EU-kommissionen ansvarar för programmet och ger finansiellt stöd för olika former av forsknings-, innovations- och samarbetsprojekt. Europeiska unionen, EU, organiserar 2 (11) Mårten Berg 08-473 3197 09-07-2014 Marten.berg@vinnova.se Utlysningen kommer genomföras genom en 1-stegsprocess med intervjuer oc VINNOVA arrangerar i samband med de första utlysningarna informationsdagar i december och januari om de olika inriktningarna i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. De första utlysningarna släpps den 11 december och gäller området hälsa för Horisont 2020

Webbsändning med resultat och final i innovationstävling

Vinnova Medarbetarwebben - SLU

Vinnova har ännu fler stöd, hela 37 utlysningar just nu. T.ex. kan ni söka Innovativa startups steg 1 - hösten 2019 - om du driver ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens. Eller sök Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg - om du vill bidra till utvecklingen av innovativa. Utlysningar (WP 2018-2020) inom digitalisering hittas framförallt i LEIT -delen, men även SMEs (inom Svenska lanseringen av WP2018 -2020, Stockholm - Vinnova. 9-10 nov: ICT Proposer's Day 2017, Budapest (med fokus på kommande utlysningar), anordnad av EU-Kommissione

Möt Vinnova om höstens SME-utlysningar 2020 IUC Väst A

Filmat webbinarium om utlysningar . Nu har vi hållit det första webbmötet om Smart Built Environments och InfraSweden2030:s öppna utlysningar. Missade du mötet? Du kan se det som film, eller delta på våra kommande möten Säker, ren och effektiv energi! EU-komissionen har nu lanserat de nya arbetsprogrammen för 2016/2017 inom Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. Här hittar du allmän information om arbetsprogrammen. Länk. Här är en länk till arbetsproframmet Secure, clean and efficient energy. Energikontoret Östra Götaland informerar om Horisont 2020 på uppdrag av Vinnova. Horisont 2020 finansierar energiprojekt i aktuella utlysningar EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 finansierar projekt som stödjer övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem i Europa. Offentliga aktörer är viktiga för programmets genomförande och får 100 procent EU-finansiering. Vårens aktuella H2020-utlysningar inom. Inlägg om Vinnova skrivna av fornyelse. En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft

Utlysningar PiiA - Processindustriell IT och Automatio

tidigare publicerade utlysningar. Ordningen är fortsatt kronologisk efter sista ansökningsdatum, med löpande ansökningar allra sist. För att ingen ska missa utlysningar som fortfarande är öppna behåller vi tidigare översikter på Medarbetarwebben under ca ett år (här finns också fler utlysningar om topics för de utlysningar som ska lämnas in i augusti 2019. Hur arbetar MSB tillsammans med Vinnova för att främja ett bra deltagande från svenska aktörer i ansökningar? Vinnova och MSB bidrar båda med experter och nationella kontaktpersoner (NCP) inom området Säkra samhällen i Horisont 2020 Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. kontrakt under perioden januari 2014 till januari 2018 och inkluderar utlysningar inom Horisont 2020 fram till och med november 2017 Årshjul forskningsbidrag för år 2020 - uppdateras löpande! (med reservation för ev. förändringar eller felaktigheter) Information Karolinska Institutets. Forskningsrådet Formas Informationsmöte om utlysningar 2019 Linda Bergqvist Ampel . Formas ansvarsområden Miljö Areella näringar Samhällsbyggande . Formas roll i finansieringssystemet 2020 -11 -23 5 . Formas anslag 1, 6 miljarder kronor Gäller för 2019 2020 -11 -23 6.

Utlysningar | PiiA – Processindustriell IT och AutomationWEBINAR SWEDEN - Smartare Elektroniksystem
 • Avdrag fiberinstallation.
 • Vattenkemi akvarium.
 • XRP vs AUD.
 • Derome förvaltning felanmälan.
 • Why buy XRP.
 • Hands On machine learning for Algorithmic trading.
 • LAGAN Dunstabzugshaube Umluft.
 • P2P lending model.
 • Excel Zinseszins monatlichen Zahlungen.
 • Soffbord trä Ellos.
 • OPEC stock chart.
 • Binance Ripple koers.
 • Sveriges mäktigaste kvinna 2021.
 • ACMA licence area Maps.
 • American Express Platinum contact.
 • Fritt broderi stygn.
 • Skolinspektionen tar över skola.
 • Duni deutschland.
 • Angry Emoji.
 • Best casino bonus.
 • GMiner Ethereum.
 • What constitutes malicious communication.
 • Kerto regel.
 • Novotek konkurrenter.
 • Bäst betalda socionom jobb.
 • 500kr to dollar.
 • Iea energy innovation.
 • US Stock market opening hours in Singapore Time.
 • Buy stolen credit card numbers online.
 • Infrea AB.
 • Xpeng 2021.
 • Creditrente Rabobank zakelijk.
 • Xkcd years.
 • Bank krasch Sverige.
 • Avanza företag kontakt.
 • Australia recruitment.
 • Nystartade företag 2020 lista.
 • Tavelsjöleden vatten.
 • OMXSGI historik.
 • Värmeväxlare ventilation.
 • Caribbean cryptocurrency.